Regulamin

Regulamin Akcji Promocyjnej "50%/50%"

I   Wprowadzenie

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady Akcji Promocyjnej „50%/50%” dla klientów sklepu Uone.

2. Organizatorem Akcji jest AT Road sp. z o. o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda pod numerem KRS 0000405880, NIP 781 17 44 212, REGON 634567492, kapitał zakładowy w kwocie 400.000,00 złotych, adres: 60-479, Poznań, ul. Strzeszyńska 30

3. Promocja trwa w określonym w § 3 okresie.

II Postanowienia ogólne

1. Akcja promocyjna „50%/50%” prowadzona jest zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

2. Terminom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

a. Akcja Promocyjna (Akcja) – oznacza niniejszą promocję, która zostanie przeprowadzona w wyznaczonym okresie na podstawie Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu www.u1.net.pl;

b. Organizator – podmiot organizujący Akcję promocyjną, którym jest AT Road sp. z o. o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda pod numerem KRS 0000405880, NIP 781 17 44 212, REGON 634567492, kapitał zakładowy w kwocie 400.000,00 złotych, adres: 60-479, Poznań, ul. Strzeszyńska 30;

c. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, dostępny w siedzibie, a także na stronie internetowej www.u1.net.pl;

d. Regulamin Sklepu internetowego www.u1.net.pl – oznacza dokument dostępny w siedzibie, a także na stronie internetowej www.u1.net.pl;

e. Sklep Uone – Sklep internetowy pod adresem www.u1.net.pl;

f. Uczestnik – osoba, która skorzysta z Akcji.

III   Zawarcie umowy sprzedaży

1. Od dnia 1.04.2022r. do odwołania w Sklepie Uone prowadzona będzie Akcja „ 50%/50%”, w ramach której Uczestnik przy zakupie w Sklepie Uone w okresie trwania Akcji, będzie mógł skorzystać z wynajmu dowolnej, nowej deski sup marki Uone i Super na sezon z możliwością ich wykupu po sezonie, zgodnie z § 4.

IV   Zasady szczegółowe Akcji

1. Uczestnikowi przysługuje możliwość wynajmu i wykupu następujących desek sup dostępnych w ofercie sklepu Uone:

a. wynajem deski sup marki Super model 10’6” za 50% wartości rynkowej oraz wykup deski sup marki Super model 10’6” za 50% wartości rynkowej,

b. wynajem deski sup marki Super model 11’6” za 50% wartości rynkowej oraz wykup deski sup marki Super model 11’6” za 50% wartości rynkowej,

c. wynajem deski sup marki Uone model Versatile za 50% wartości rynkowej oraz wykup deski sup marki Uone model Versatile za 50% wartości rynkowej,

d. wynajem deski sup marki Uone model Windsurf za 50% wartości rynkowej oraz wykup deski sup marki Uone model Windsurf za 50% wartości rynkowej,

e. wynajem deski sup marki Uone model Traveler za 50% wartości rynkowej oraz wykup deski sup marki Uone model Traveler za 50% wartości rynkowej,

f. wynajem deski sup marki Uone model Wanderer za 50% wartości rynkowej oraz wykup deski sup marki Uone model Wanderer za 50% wartości rynkowej,

g. wynajem deski sup marki Uone model Voyager za 50% wartości rynkowej oraz wykup deski sup marki Uone model Voyager za 50% wartości rynkowej,

h. wynajem deski sup marki Uone model Viper za 50% wartości rynkowej oraz wykup deski sup marki Uone model Viper za 50% wartości rynkowej,

i. wynajem deski sup marki Uone model Champion za 50% wartości rynkowej oraz wykup deski sup marki Uone model Champion za 50% wartości rynkowej,

2. Wykupy desek, o których mowa poniżej realizowane są do 1.10.2023r.z koniecznością zapłaty do tego dnia, zgodnie z zapisami umowy dostępnej pod poniższym regulaminem.

3. Przy wynajmie oraz wykupie desek, o których mowa w ust. 1 możliwe jest skorzystanie z kodów rabatowych ambasadorów marki Uone.

V   Reklamacje i skargi

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane w siedzibie Organizatora, pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są na stronie internetowej www.u1.net.pl.

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 14 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

VI   Postanowienia końcowe

1. Organizator i administrator danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, że w Okresie Promocji będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu realizacji Promocji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do nich oraz prawo ich poprawiania.

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.u1.net.pl

3. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu internetowego www.u1.net.pl, zapisy umowy koniecznej do zawarcia przy korzystaniu przez Uczestnika z promocji „50%/50%, a dostępnej do pobrania pod niniejszym regulaminem oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Przewiń na górę